Säker och fokuserad råvaruförsörjning till företaget.

Med Timber Commerce inköpsmoduler köper ni in varor och säkerställer en effektiv råvaruförsörjning inför tillverkningen. Processen effektiviseras, blir överskådlig och kostnadseffektiv.

Att köpa in nödvändig mängd timmer samtidigt som utrymmet på timmerplan är begränsat innebär allt högre krav på effektiva processer vid timmerinköpen. Det beror till stor del på det latenta kostnadstrycket och på produktionsökningarna.

Avverkning och transport måste samordnas optimalt med maskinkapaciteten på fabriken. Det kräver en hög grad av transparens kombinerat med konstant tillgänglig information. Detta förutsätter ett system i vilket alla angränsande processer är kopplade till varandra och som tydliggör arbetsuppgifterna målriktat och tidsoptimerat.
En optimal översikt över alla preliminära virkesavtal skapas. Detta omfattar avräkningsprocesserna för både inmätt volym och skogsmätt volym. Dessutom illustreras förvaltningen av ett eller flera våtlager optimalt i vårt system.

De berörda tjänsterna i inköpskedjan kan utföras via systemet i olika valutor och enheter. Förutom vägtransport så tas hänsyn till övriga arbetsprocesser såsom avverkning, skotning och virkesmätning. Det ger en tydlig översikt över anskaffningspriset i optimeringssyfte.

Praktiska exempel visar på effektiv fakturering av tusentals transporter med ett knapptryck via en samlingsfaktura. På så sätt kan inköpsvolymer för en mycket hög sågkapacitet hanteras. Inköpt volym per medarbetare maximeras och inköparen får tid att ägna sig åt leverantörerna.

Systemet fungerar med multipla valutor och tillsammans med vårt BI-systemet ”Cube” får ni tillgång till målinriktade nyckeltal för att hjälpa till att ta beslut.